โดยสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โปรดทราบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกบริเวณพื้นที่ตลอดเวลาจัดกิจกรรม ยกเว้นผู้ปกครองมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐาน และหลังประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินจำนวน 500 บาท

ปิดรับสมัคร

เข้าสู่ระบบด้วย Facebook

(งานเสวนาค่ายอยากเป็นหมอครั้งที่ 30)

17 - 18 ตุลาคม 2563

รับสมัคร 14 - 30 กันยายน 2563

ปิดรับสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนา