งานเสวนา ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 29
วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30 – 12:00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิม พรมมาส อาคาร อปร.
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะแนวให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 รวมไปถึงกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการใช้ชีวิตภายในคณะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น งานเสวนาฯ ในปีนี้ ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ภายในคณะ มาร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การค้นหาคณะที่ตนเองอยากเรียน” และ “วิธีการจัดการและรับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้นในวัยมัธยม” ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์สำหรับน้อง ๆ อย่างแน่นอน

จำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เปิดรับ : 530 คน
ค่าลงทะเบียนเข้างาน : 300 บาท/คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่สนใจอยากศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. เป็นผู้ที่สนใจอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการรับสมัคร
  1. ช่วงเวลารับสมัคร : วันที่ 9 - 30 กันยายน 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมงาน : วันที่ 7 ตุลาคม 2562

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมงาน จะต้องพิมพ์ passport เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้างาน ซึ่งจะทำการส่งให้ทาง e-mail ที่กรอกไว้ตอนสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของทีมงานผู้จัดกิจกรรม โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ “ค่ายอยากเป็นหมอ สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

วิธีการสมัคร
  1. โอนเงินผ่านเลขที่บัญชีที่ระบุไว้
  2. เข้ามากรอกข้อมูลพร้อมอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน
  3. หากการสมัครสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โปรดรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมงานในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 (หากการสมัครมีปัญหา ทีมงานผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด)
วิธีการโอนเงิน: โอนเงินค่าลงทะเบียน ท่านละ 300.XX บาท (โดยให้ XX เป็นตัวเลขใดก็ได้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงการลงทะเบียน) มาที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 434-029562-8 ชื่อบัญชี นางสาวพิมพิศา อัศวรุ่งสกุล

*** การกรอกข้อมูล 1 ครั้ง ใช้สำหรับการสมัครเพียงแค่ 1 คนเท่านั้น ***

เริ่มกรอกข้อมูล